CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Ngày đăng: 26/10/2022 04:28 PM

1. CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

https://mwg.vn/uploads/2022/10/10.-scan_20221026_tag_cbtt_bbkp-va-nq-dhdcd.pdf>

2. Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

https://mwg.vn/uploads/2022/10/08.scan_20221026_tag_-bb-dhdcd_bbkp-lay-y-kien-bang-van-ban-huy-tu-cach-dai-chung.pdf>

3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề lấy ý kiến

https://mwg.vn/uploads/2022/10/09.scan_20221026_tag_-nq-dhdcd__lay-y-kien-bang-van-ban-huy-tu-cach-dai-chung.pdf>

4. Quy chế quản trị nội bộ

https://mwg.vn/uploads/2022/10/1.-scan_20221026_quy-che-quan-tri-noi-bo.pdf>

5. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

https://mwg.vn/uploads/2022/10/2.-scan_20221026_quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri.pdf>

6. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

https://mwg.vn/uploads/2022/10/3.-scan_20221026_quy-che-hoat-dong-cua-ban-kiem-soat.pdf>