Tài Liệu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản
Ngày đăng: 06/10/2022 03:37 PM

1. Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông

https://mwg.vn/uploads/2022/10/phieu-lau-y-kien-co-dong.pdf

2. Tờ Trình Xin Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản

https://mwg.vn/uploads/2022/10/to-trinh-xin-y-kien-co-dong.pdf

3.  Dự Thảo Nghị Quyết Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản

http://2022/10/06.draft_tag_dhdcd_du-thao-nq_lay-y-kien-bang-van-ban-huy-tu-cach-dai-chung_-huyen_20220727.pdf

4. Quy Chế Hoạt Động Ban Kiểm Soát sửa đổi, bổ sung

https://mwg.vn/uploads/2022/10/tag_quy-che-ban-kiem-soat.pdf

5, Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị sửa đổi, bổ sung

https://mwg.vn/uploads/2022/10/tag_quy-che-hoi-dong-quan-tri.pdf

6. Quy Chế Quản Trị Nội Bộ sửa đổi, bổ sung

http://2022/10/tag_quy-che-quan-tri-noi-bo.pdf